Slovník pojmov

Definície špecifických pojmov podľa abecedy

A

Akumulácia elektriny
Uskladnenie elektriny vo vhodnej forme a na vhodnom mieste určené na neskoršie použitie v požadovanej kvalite a kvantite
Alternatívne zdroje energie
Zdroje energie, ktoré prinášajú reálnu alternatívu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedzené a v súčasnosti sa rýchlo míňajú. Majú minimálny dopad na životné prostredie. Patria k nim obnoviteľné zdroje energie. Hlavnými alternatívnymi zdrojmi energie sú veterná energia, vodná energia, slnečná energia, geotermálna energia a energia z biomasy.

B

Bilančná skupina
Skupina účastníkov trhu s elektrinou a ich odberné miesta, za ktorú prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania.
Biopalivá
Kvapalné alebo plynné palivá pre dopravu vyrobené z biomasy. Za biopalivá sa považujú napr. bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biovodík, čistý rastlinný olej.
Biomasa
Hmota rastlinného alebo živočíšneho  pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov alebo vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej, príp. potravinárskej produkcie. Biomasa slúži priamo ako palivo (napr. palivové drevo) alebo ako surovina pre výrobu plynných, kvapalných či tuhých palív (bioplyn, bionafta, biobrikety).

C

Cena za elektrinu
Určuje sa u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t. j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny).

V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektriny môžu mať rozliční zákazníci rozličnú cenu v závislosti od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu. U výrobcu, resp. distribútora sa priemerná cena určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu, resp. obstaranie elektriny s primeraným ziskom a objemu dodanej elektriny.

Cezhraničný profil

Súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy.

CO2 – oxid uhličitý
Bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

D

Denný diagram
Postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa.
Distribučná sústava
Vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy.

Súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov.

Distribučné spoločnosti
Spoločnosti, ktorých hlavnou úlohou je distribúcia a predaj elektrickej energie konečnému zákazníkovi. Na Slovensku pôsobia tri distribučné spoločnosti: Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE).
Distribúcia elektriny
Distribúcia je preprava elektriny vo vysokonapäťových, strednonapäťových a nízkonapäťových distribučných sústavách s cieľom jej distribuovania odberateľom. Distribúcia nezahŕňa jej dodávku.
Dodávateľ poslednej inštancie
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Dodávka elektriny
Dodávka je predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja. Hlavní koncoví (spoločnosti s podielom štátu) dodávatelia elektriny: ZSE-Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Podiel týchto troch dodávateľov elektriny na trhu predstavuje viac ako 58 % celkovej spotreby SR. Na Slovensku je k dnešnému dňu 38 dodávateľov elektrickej energie, ktorí majú platné povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

E

Elektráreň
Technické zariadenie na výrobu elektrickej energie premenou iného druhu energie (najmä tepelnej, jadrovej, vodnej, veternej atď.).
Elektrická energia
Energia vo forme elektrického prúdu a elektrického napätia. Pre svoju čistotu, univerzálnosť a možnosť prenosu na diaľku je najpoužívanejšou sekundárnou energiou. Nedostatkom je nemožnosť jej skladovania, tzn. výroba je viazaná na spotrebu.
Elektrický generátor
Elektrický stroj, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie (premenou mechanickej energie).
Elektrina
Súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk a pod.), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.
Emisie
Vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Najsilnejšie sú v blízkosti zdroja znečistenia, s rastúcou vzdialenosťou ich koncentrácia klesá. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach.
Efektívne využívanie energie
Cieľ úsilia o zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami ide o zlepšenie využívania energie.
Energetické rastliny
Cielene pestované rastliny, ktoré sa využívajú na energetické účely. Môžu sa využívať na výrobu elektriny, tepla aj na pohon vozidiel. Na výrobu pohonných hmôt sa využíva najmä repka olejná.
Energetický štítok
Označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.
Energetika
Vedný odbor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.
Energia
Schopnosť konať prácu. Je to produkt získaný spracovaním či využitím rôznych zdrojov (drevo, ropa, vietor, voda, slnko a pod.), pričom vzniká teplo. Má rozličné formy (mechanická, chemická, elektrická, tepelná a pod.), ktoré môže meniť. Zákon zachovania energie hovorí, že energiu nemožno vyrobiť ani zničiť, dá sa iba premeniť na iný druh energie. Medzinárodnou jednotkou energie je joule (J).
Energia z biomasy
Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

F

Fosílne palivá
Nerastné suroviny, ktoré vznikli premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Považujú sa za vyčerpateľný neobnoviteľný zdroj energie, pretože vhodné podmienky pre ich vznik, ako boli v dávnej minulosti, sa už nemusia opakovať. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn).
Fotovoltická elektráreň
Skladá sa z fotovoltických článkov. Dochádza v nej k premene slnečného žiarenia na elektrinu. To, koľko elektriny dokáže fotovoltická elektráreň vyrobiť, závisí od viacerých faktorov. K najhlavnejším patrí počet slnečných hodín a intenzita slnečného žiarenia.
Fotovoltický článok
Polovodičová súčiastka, ktorá slúži na priamu premenu energie svetelného žiarenia na elektrickú energiu. Prvé fotovoltické články boli vyvinuté v roku 1883. Moderné články vznikli v roku 1954 pri experimentoch s kremíkom, ktorý je dôležitým prvkom súčasných fotovoltických článkov.

G

Generátor
Zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu, resp. mení iný druh energie na elektrickú energiu. Delí sa na alternátor vyrábajúci striedavý elektrický prúd a  dynamo vyrábajúce jednosmerný elektrický prúd.
Geotermálna energia
Má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene či parné výrony. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme možno využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.
Globálne otepľovanie
Postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Je dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, napr. silné dažde a záplavy alebo dlhotrvajúce suchá.

H

Hriadeľ
Rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi.

J

Jadrová energia
Energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri premenách atómových jadier ich štiepením alebo termojadrovou syntézou. Prejavuje sa najmä vo forme tepla. V jadrovej elektrárni sa uvoľnené teplo použije na výrobu elektriny.
Jadrová elektráreň
Je to vlastne tepelná elektráreň. Namiesto kotla na spaľovanie uhlia má jadrový reaktor. Energia uvoľnená pri štiepení jadier uránu zohrieva vodu v primárnom okruhu. V parogenerátore táto voda odovzdáva energiu vode sekundárneho okruhu, ktorá sa vyparuje a para prúdi do turbíny. Parná turbína roztáča elektrický generátor.

K

Kilowatt (kW)
Násobná jednotka  wattu a jednotka výkonu. Watt (W) je fyzikálna jednotka výkonu.
Kilowatthodina (kWh)
Jednotka energie, najčastejšie využívaná na meranie spotreby elektrickej energie. Zodpovedá presne 3,6 MJ. Jedná sa o násobok watthodiny – Wh. Jedna kilowatthodina predstavuje množstvo energie, ktorú by spotreboval prístroj s príkonom 1 kilowatt počas 1 hodiny prevádzky. Napr. 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky spotrebuje 1 kWh elektriny.

L

LED
Skratka z anglického Ligth-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda) – je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. Narozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.

Príklady využitia LED technológie: svetelné tabule na štadiónoch, odkazové displeje na letiskách, vlakových staniciach, ukazovatele zastávok v autobusoch, električkách, osvetlenie sanitiek, lodné lampy, pouličné osvetlenie, vianočné osvetlenie, brzdové a smerovkové svetlá na autách a motocykloch, pódiové osvetlenie, medicínske účely, dekoratívne osvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov, umelci ich využívajú pri vytváraní svetelného umenia a pod.

LPG
Skratka z anglického Liquefied Petroleum Gas – skvapalnený ropný plyn, teda zmes uhľovodíkových plynov využívaná ako palivo do motorových vozidiel. Považuje sa za ekologické palivo. Vzniká v rafinériách v procese spracovania ropy a jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu. Ako plyn sa ľahko odparuje a jeho výhrevnosť je pri spaľovaní trikrát väčšia než výhrevnosť zemného plynu.

M

Malý podnik
V zmysle zákona o energetike sa rozumie koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok.
Mechanická energia
Súhrnný názov pre rôzne typy energie pohybu a vzájomného pôsobenia telies (napr. kinetická energia, potenciálna energia, a pod.).
Merač spotreby (wattmeter)
Jednoduché meracie zariadenie, ktoré analyzuje spotrebu elektriny. Zasunie sa do elektrickej zásuvky a do nej sa potom zastrčí zástrčka elektrického spotrebiča, ktorého spotrebu chceme merať.

N

Neobnoviteľné zdroje energie
Zdroje energie, ktoré sú obmedzené, vyčerpateľné a ich používaním sa znečisťuje životné prostredie. Patria medzi ne fosílne palivá (uhlie, zemný plyn a ropa).
Nízke napätie (NN)
Označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.
Nízka tarifa (NT)
Časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú spravidla aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

O

Obnoviteľné zdroje energie
Zdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú, sú nevyčerpateľné, sú čisté, t. j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne energia slnečná, vodná, veterná, geotermálna a biomasa.
Oxid uhličitý CO2
Bezfarebný, nehorľavý plyn bez zápachu, ktorý je bežne prítomný v atmosfére. Vzniká najmä pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní živých organizmov a pri rozklade rastlín a živočíchov. Priemerná koncentrácia CO2 vo vzduchu stále rastie, čo má negatívny dopad na znečisťovanie ovzdušia. Najväčší vplyv na zvyšovanie CO2 má najmä výroba elektrickej energie, priemysel a doprava.

P

Palivo
Pevná, kvapalná alebo plynná látka, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Výnimku tvorí jadrové palivo, z ktorého sa teplo uvoľňuje dôsledkom jadrových reakcií. Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy, zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn).
Peletky
Palivo rastlinného pôvodu – fytopalivo. Vyrábajú sa lisovaním z dreveného odpadu, dreva, pilín, resp. iných rastlín. Patria medzi ekologické obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie.
Podlahové vykurovanie
Vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.
Pohotovostný režim
Pohotovostný stav spotrebičov (v angličtine Stand By), ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.
Prenosová sústava
Vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia. Súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Primárna energia
Energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Primárnou nazývame energiu vo forme, v akej sa vyskytuje v prírode. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu.

R

Recyklácia
Opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t. j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov – napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.
Ropa
Svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

S

Sekundárna energia
Energia v takej forme, do ktorej možno premeniť primárnu energiu, aby sa mohla distribuovať a používať u spotrebiteľov (napr. elektrická energia, tepelná energia, benzín a pod.).
Skleníkový efekt
Dochádza k nemu v dôsledku nahromadenia tzv. skleníkových plynov (vodná para, oxid uhličitý, metán a pod.) v atmosfére Zeme. Vrstva prirodzených skleníkových plynov v atmosfére zabezpečuje na našej planéte príjemnú teplotu. Prepúšťa slnečné lúče, ktoré sa odrážajú od zemského povrchu a časť sa vracia späť do kozmického priestoru. S nástupom priemyselnej éry však človek narušil túto rovnováhu. Najmä spaľovanie fosílnych palív spôsobuje, že táto vrstva je čoraz hustejšia. Zadržiava slnečné lúče, tie sa vracajú a tým sa planéta ohrieva. V dôsledku toho dochádza k postupnému tzv. globálnemu otepľovaniu klímy.
Slnečná (solárna) energia
Patrí k obnoviteľným zdrojom energie. Energia zo Slnka dopadá na Zem vo forme žiarenia. Slnečnú energiu vnímame ako teplo a svetlo. Slnečné žiarenie sa využíva na výrobu tepla a elektriny. Na premenu slnečného žiarenia na teplo slúži solárny kolektor, slnečná pec a tiež slnečný varič. Pomocou solárneho kolektora pripravíme teplú vodu napríklad na sprchovanie alebo na vykurovanie domu. Slnečnú energiu na elektrickú energiu premieňa fotovoltaický článok.
Solárny kolektor
Zariadenie najčastejšie inštalované na streche objektu, ktoré slúži na premenu slnečného žiarenia na teplo. Pomocou solárneho kolektora pripravíme teplú vodu napríklad na sprchovanie alebo na vykurovanie domu.
Stirlingov motor
Piestový tepelný stroj, v ktorom sa energia pre pracovný cyklus privádza prestupom tepla z vonkajšieho zdroja. Mení tepelnú energiu na mechanickú. Zostrojili ho bratia Róbert a James Stirling v roku 1816. Ide o motor s vonkajším spaľovaním. Vo väčšine prípadov sa teplo získava spaľovaním.

Š

Štiepka
Odpad, ktorý vzniká pri spracovaní dreva. Využíva sa ako palivo.

T

Temperovanie
Udržiavanie teploty v objekte na stanovenej (rovnakej) hodnote.
Tepelné čerpadlo
Zariadenie, ktoré odoberá teplo z okolitého prostredia (zo vzduchu, zo zeme, z vody) a následne ho odvádza pre potreby vykurovania a na ohrev teplej úžitkovej vody.
Turbína
Rotačný lopatkový stroj, ktorého lopatky sú poháňané prúdom kvapaliny alebo plynu. Dochádza v nej k premene pohybovej a tepelnej energii prúdiacej kvapaliny alebo plynu na energiu mechanickú, ktorá sa môže využívať priamo na pohon iného stroja.

U

Uhlie
Tuhé fosílne palivo. Pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn.

Ú

Úspora energie
Zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.
Univerzálna služba
Služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu, a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny.

V

Veterná energia
Je dôsledkom nerovnomerného ohrievania zemského povrchu Slnkom. Ohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. Energia vetra patrí k najstarším vedome využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Vo veterných elektrárňach dochádza k premene energie prúdenia vzduchu na elektrinu.
Vodná energia
Vzniká pri kolobehu vody na Zemi. Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.
Vodná elektráreň
Zariadenie, ktoré na výrobu elektrickej energie využíva energiu vodného toku. Funguje na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu. Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska.
Vysoké napätie (VN)
Označenie pre vysoké napätie v rozsahu od 1000 V (1kV) do 52 kV.
Vymedzené územie
Územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny, alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu, alebo distribúciu plynu.

Z

Zákon zachovania energie
Podľa tohoto zákona energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.
Zelená energia
Elektrická energia vyrobená využitím obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie.
Zemný plyn
Fosílne palivo bez zápachu, farby a chuti. Pokrýva štvrtinu celosvetovej spotreby energie. Používa sa na výrobu elektrickej energie (vyše 20 % elektriny pochádza zo zemného plynu) a na kúrenie. V porovnaní s ropou alebo uhlím spôsobuje najmenšie znečistenie, neprodukuje sadze ani prach a pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje menej oxidu uhličitého.