Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 19.08.2014 pod. č. 0329/2014/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS). S účinnosťou od 20.8.2014 sa jej číselná hodnota zmenila na sumu 21,82 EUR/MWh z pôvodnej sumy 19,82 EUR/MWh. Rozhodnutie URSO č. 0329-2014-E_Zmena TPS k 2014-08-20