Vážení odberatelia, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 19.6.2019 08:00 do: 19.6.2019 16:30 v lokalite: Priemyselný park Vígľaš bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Nakoľko dôjde…