Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 08. 02. 2017 vydal novú vyhlášku ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike. Vyhláška bola zverejnená 10.02.2017. ZZ_2017_18_20170210