Vážení odberatelia, týmto vám oznamujeme, že v termíne od 12.3.2024 11:30 do 12.3.2023 14:30 v lokalite: NEDBALOVA, NITRA dôjde v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy…