Vážení odberatelia,

týmto vám oznamujeme, že v termíne od 12.3.2024 11:30 do 12.3.2023 14:30 v lokalite: NEDBALOVA, NITRA dôjde v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy – prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t. j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach sústavy.