Vážení odberatelia, v zmysle platných Rozhodnutí ÚRSO číslo 01472/2021/E, zo dňa 26.01.2021 v platnom znení a číslo 0246/2021/E zo dňa 25.01.2021 v platnom znení, ktorým ÚRSO schválilo pre regulovaný subjekt Slovenská energetika, a.s. (ďalej len SE) tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, SE oprávnená fakturovať užívateľom distribučnej sústavy,…