Zmena dodávateľa – prejsť k inému dodávateľovi elektriny. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu za cenu regulovanú ÚRSO a máte záujem o zmenu dodávateľa elektriny, máte túto možnosť podľa platnej legislatívny najskôr k 1. 1. 2024 a to v prípade, že ste výpoveď podali najneskôr do 31. 3. 2023. Ak ste tento dátum nestihli, máte…