Zmena dodávateľa – prejsť k inému dodávateľovi elektriny.

V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu za cenu regulovanú ÚRSO a máte záujem o zmenu dodávateľa elektriny, máte túto možnosť podľa platnej legislatívny najskôr k 1. 1. 2024 a to v prípade, že ste výpoveď podali najneskôr do 31. 3. 2023. Ak ste tento dátum nestihli, máte ďalšiu možnosť zmeny dodávateľa elektriny k 1. 1. 2025, ak podáte výpoveď najneskôr do 31. 3. 2024.

V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu za cenu neregulovanú ÚRSO a máte záujem o zmenu dodávateľa elektriny, máte túto možnosť podľa podmienok uvedených vo vašej zmluvnej dokumentácii.

Ako postupovať pri zmene dodávateľa

  • Uzatvorte zmluvu s novým dodávateľom.
  • Písomne alebo elektronicky požiadajte prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu dodávateľa, a to osobne alebo prostredníctvom nového dodávateľa.

Proces zmeny dodávateľa elektriny je upravený vo vyhláške ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/207/vyhlasene_znenie.html