Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 12.11.2020 pod. č. 0071/2021/E vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.