Vážení odberatelia, týmto vám oznamujeme, že v termíne od 17.5.2024 07:45 do 17.5.2024 14:30 v lokalite: Priemyselný park Vígľaš dôjde v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej…