Vážení odberatelia, týmto vám oznamujeme, že v termíne od 30.08.2020 09:00 do 30.08.2020 18:00 v lokalite: Priemyselný park Vígľaš dôjde v zmysle ustanovenia § 31 odsek 1 písm. e) bod 6. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k mimoriadnemu prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu prác…