Vážení odberatelia,

týmto vám oznamujeme, že v termíne od 11.1.2023 07:30 do 11.1.2023 15:30 v lokalite: Priemyselný park Vígľaš dôjde v zmysle ustanovenia § 31 odsek 1 písm. e) bod 6. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k mimoriadnemu prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu prác na zariadeniach distribučnej sústavy – prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a.s. – odstránenie poruchového stavu.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t. j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku mimoriadnych prác pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.