Informácia pre odberateľov

Vážení odberatelia, v zmysle platných Rozhodnutí ÚRSO číslo 01472/2021/E, zo dňa 26.01.2021 v platnom znení a číslo 0246/2021/E zo dňa 25.01.2021 v platnom znení, ktorým ÚRSO schválilo pre regulovaný subjekt Slovenská energetika, a.s. (ďalej len SE) tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia, SE oprávnená fakturovať užívateľom distribučnej sústavy, ktorým bol nameraný odber jalovej energie a nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka cos φ (0,95 – 1) a dodávka kapacitnej jalovej energie, tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a tarifu za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy.

Výnimka sa vzťahuje na odberné miesta zraniteľných odberateľov elektriny na napäťovej hladine NN v zmysle § 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o energetike.

Na základe uvedeného Vám regulovaný subjekt SE oznamuje, že si uvedené tarify v období roku 2021 prípadne 2022 bude uplatňovať iba na odberných miestach na napäťovej hladine NN vybavených príslušným určeným meradlom s meraním jalového výkonu.