Informácia o zmene ceny dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2022

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým budú určené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti na rok 2022, spoločnosť SE, a.s. vypracuje a zverejní na svojom webovom sídle www.sle.sk Cenník elektriny A pre domácnosti s účinnosťou od 1. januára 2022.