Vážení odberatelia,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 19.6.2019 08:00 do: 19.6.2019 16:30 v lokalite: Priemyselný park Vígľaš bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t. j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústav