Vážení odberatelia, v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že 01.02.2019 nadobudne účinnosť cenník dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2019. Cenník dodávka elektriny pre domácnosti A 2019