Oznámenie termínu výmeny určeného meradla EE

Vážení odberatelia,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v termíne od 1.8.2023 08:00 do 1.8.2023 17:00 v lokalite: Polyfunkčný dom Meinl Residence (i) Kupeckého 18178/8, 821 08 Bratislava (ii) Šumavská 18178/1, 821 08 Bratislava (iii) Šumavská 18178/3, 821 08 Bratislava (iv) Žellova 18178/6, 821 08 Bratislava je naplánovaná výmena určených meradiel.
V zmysle ustanovenia § 40 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadame, aby ste v uvedenom termíne umožnili pracovníkom SE, a.s. prístup k určenému meradlu. Pokiaľ je určené meradlo prístupné, Vaša účasť pri výmene nie je nutná. Výmena určeného meradla je bezplatná.
Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že počas výmeny určeného meradla bude Vaše odberné miesto odpojené od dodávky elektriny na približne 20 minút (netýka sa polopriameho alebo nepriameho merania).
Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny