Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) k 01.01.2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 20.12.2019 pod. č. 0252/2020/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2021 sa číselná hodnota TPS zmenila z pôvodnej hodnoty 25,9880 €/MWh na novú hodnotu 23,6210 €/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie o 9,11 % a číselná hodnota TSS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 5,9434 €/MWh na novú hodnotu 6,2121 €/MWh, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 4,52 %.