Mechanizmus tvorby ceny pri dynamickom ocenení vychádza z hodinových cien elektrickej energie na krátkodobom trhu s elektrinou, ktorého organizátorom na Slovensku je spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Cena na krátkodobom (spotovom) trhu sa mení každú hodinu každého dňa a odráža vývoj dopytu a ponuky elektriny, situáciu na trhu, vplyv počasia, stav výroby jednotlivých zdrojov a iné. Jednotkové ceny elektriny na každú hodinu nasledujúceho dňa sú zverejnené deň vopred na stránke https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajovdt/celkove-vysledky-dt/. Výsledná cena elektriny za daný mesiac je vypočítaná ako vážený priemer hodinových cien vrátane koeficienta ceny a hodinovej skutočnej spotreby elektriny v jednotlivých dňoch mesiaca.

Výhody

Vzhľadom na to, že ceny elektriny na každú hodinu nasledujúceho dňa sú známe deň vopred, zákazník si môže optimalizovať náklady na elektrinu na nasledujúci deň presunom odberu do lacnejších hodín. Zákazníkovi so zmluvnou na dynamickú cenu nehrozia pokuty spojené s väčším alebo menším ako s dohodnutým odberom, ako je to v prípade zmluvy s fixnom cenou.

Nevýhody

Pri vyššej volatilite na krátkodobom trhu je náročné odhadnúť a naplánovať si náklady na dlhšie časové obdobie. V závislosti od kategórie spotrebiteľa náklady na inštaláciu IMS merača znáša zákazník.

Tvorba dynamickej ceny elektriny

Referenčnou cenou pre nákup na spotovom trhu je cena zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu na Slovensku, ktorým je spoločnosť OKTE a.s., Bratislava. Cena dodávky elektriny v režime s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Dodávateľom sa stanoví osobitne pre každý mesiac dodávky elektriny podľa vzorca:
a)
Pdod = SK_ISOT_BASEm * Kn €/MWh
kde
Pdod – výsledná predajná cena v €/MWh;
SK_ISOT_BASEm – aritmetický priemer cien na dennom krátkodobého trhu organizovaného spoločnosťou OKTE, a.s za všetky obchodné hodiny (periódy) v kalendárnom mesiaci m, v ktorom sa realizuje dodávka elektriny v €/MWh. Hodnota indexu SK_ISOT_BASEm je zverejňovaná na webovej stránke www.okte.sk;
b)
Pdod = SK_ISOT_BASEm + Ka €/MWh
kde
Pdod – výsledná predajná cena v €/MWh;
SK_ISOT_BASEm – aritmetický priemer cien na dennom krátkodobého trhu organizovaného spoločnosťou OKTE, a.s za všetky obchodné hodiny (periódy) v kalendárnom mesiaci m, v ktorom sa realizuje dodávka elektriny v €/MWh. Hodnota indexu SK_ISOT_BASEm je zverejňovaná na webovej stránke www.okte.sk;
c)
Pdod = ( SK_ISOT_BASEm * Kn ) + Ka €/MWh
kde
Pdod – výsledná predajná cena v €/MWh;
SK_ISOT_BASEm – aritmetický priemer cien na dennom krátkodobého trhu organizovaného spoločnosťou OKTE, a.s za všetky obchodné hodiny (periódy) v kalendárnom mesiaci m, v ktorom sa realizuje dodávka elektriny v €/MWh. Hodnota indexu SK_ISOT_BASEm je zverejňovaná na webovej stránke www.okte.sk;