Vážení zákazníci,
zverejňujeme súhrn základných informácii na poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu pripravené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Oprávnený príjemca
Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.
Oprávnený príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:
• nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
• nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
• nie je podnikom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala Európska únia v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine,
• nie je osoba, subjekt alebo orgán konkrétne uvedený v právnych aktoch, ktorými sa sankcie, ktoré prijala Európska únia, ukladajú,
• nie je podnikom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia,
• nie je podnikom pôsobiacim v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia.

UPOZORNENIE: Oprávneným príjemcom dotácie nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období.

Oprávnené obdobie
Žiadosť o dotáciu je možné podať len za oprávnené obdobie.
• augusta 2022 do 30. septembra 2022

Oprávnené náklady
Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.
Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a:
• jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh,
• a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.
Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:
• výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8
Vzorec pre výpočet výšky dotáce na plyn:
• výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

UPOZORNENIE: Oprávneným nákladom nie je zemný plyn a/alebo elektrina, ktoré žiadateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období za účelom výroby elektriny a tepla.
Ďalšie podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:
energodotacie.mhsr.sk