Nové rozhodnutie SPP – distribúcia, a.s. na rok 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 25. 01. 2017 pod. č. 0089/2017/P vydal rozhodnutie o zmene rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016. Novým rozhodnutím ÚRSO upravil pôvodné rozhodnutie za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
Rozhodnutie URSO č 0089-2017-P Distribúcia SPP-D k 01.01.2017