Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Ochranné pásma elektrických vedení upravuje §43 zákona 251 Z.z., podľa ktorého je to je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Nadzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je:

a) pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane:

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) pri napätí nad 400 kV 35 m.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Podzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.