Vážení odberatelia,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 13.11.2018 07:30 do: 13.11.2018 11:00 v lokalite: Nedbalova 3820/8, 949 11 Nitra (označenie vchodu „C“); Nedbalova 3820/10, 949 11 Nitra (označenie vchodu „B“); Nedbalova 3820/12, 949 11 Nitra (označenie vchodu „A“); Nedbalova 3819/4, 949 11 Nitra (označenie vchodu „E“); Nedbalova 3819/6, 949 11 Nitra (označenie vchodu „D“) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t. j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústav