Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal 14.11.2013 rozhodnutie o výške taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2014 pre regulovaný subjekt SPP ‑ distribúcia, a.s.

Sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete zostala oproti rokom 2012 a 2013 nezmenená. V rámci tarifných sadzieb pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu nastali mierne zmeny, ale pre zraniteľných odberateľov plynu (domácnosti a malé podniky)  a veľkých priemyselných odberateľov plynu zostali tieto tarifné sadzby nezmenené.

Úradu sa podarilo naplniť svoje predsavzatie zachovať už dvojročný trend stabilizácie týchto cien a mieni v ňom pokračovať. Umožňuje mu to súčasná regulačná legislatíva, prijatá na základe 3. energetického balíčka Európskej únie.  Vydané cenové rozhodnutie na rok 2014  tak zostáva platné až do konca regulačného obdobia, t.j. roku 2016.

Stabilita taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu je významným faktorom cenovej regulácie v plynárenstve,   všetkým účastníkom trhu umožňuje lepšiu predvídateľnosť ďalších krokov a je pozitívnym signálom pre tvorbu koncových cien zemného plynu pre všetky skupiny odberateľov.

URSO

Značky: URSO