Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a za systémové služby (TSS) k 01.01.2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 29. 12. 2014 pod. č. 0048/2015/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.01.2015 sa číselná hodnota TPS zmenila na sumu 21,8200 €/MWh a číselná hodnota TSS zmenila na sumu 7,7000 €/MWh.

Rozhodnutie URSO č 0048-2015-E Zmena TPS a TSS k 01.01.2015