Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a za systémové služby (TSS) k 01.01.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 29. 12. 2015 pod. č. 0099/2016/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.01.2016 sa číselná hodnota TPS zmenila na sumu 21,9900 €/MWh a číselná hodnota TSS zmenila na sumu 7,0500 €/MWh.
Rozhodnutie URSO č 0099-2016-E_Zmena TPS a TSS k 01.01.2016