Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) k 01.01.2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 20. 12. 2018 pod. č. 0251/2019/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2021 sa číselná hodnota TPS zmenila z pôvodnej hodnoty 26,9880 €/MWh na novú hodnotu 25,9880 €/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie o 3,71% a číselná hodnota TSS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 6,8919 €/MWh na novú hodnotu 5,9434 €/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie o 13,76 %.