Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) k 01.09.2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 28. 08. 2018 pod. č. 0275/2018/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.09.2018 do 31.12.2021 sa číselná hodnota TPS zmenila z pôvodnej hodnoty 26,2011 €/MWh na novú hodnotu 26,9880 €/MWh, čo predstavuje nárast o 3,00% a číselná hodnota TSS ostáva na pôvodnej hodnote 6,8919 €/MWh.

Rozhodnutie URSO č. 0275-2018-E-v2 TPS TSS OKTE 2018-2019