Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a za systémové služby (TSS) k 01.01.2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 29. 12. 2016 pod. č. 0077/2017/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 01.01.2017 sa číselná hodnota TPS zmenila z pôvodnej hodnoty 22,9000 €/MWh na novú hodnotu 26,2030 €/MWh, čo predstavuje nárast o 14,42% a číselná hodnota TSS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 7,0500 €/MWh na novú hodnotu 7,0491 €/MWh, čo predstavuje pokles o 0,01%.
Rozhodnutie URSO č 0077-2017-E Zmena TPS a TSS k 01.01.2017